English for All

Слова нашего английского частотного словаря с 3600 по 3699:

АнглийскийТранскрипция Озвучивание Перевод
3600. prompt[prɒmpt]незамедлительный
3601. precious['preʃəs]драгоценный, дорогой
3602. scanner['skænə(r)]сканер
3603. composite['kɒmpəzit]составной
3604. stud[stʌd]шпилька, запонка
3605. mason['meisən]каменщик
3606. diagram['daiəgræm]диаграмма
3607. divine[di'vain]божественный
3608. compound[kɒm'paʊnd]соединение, компаунд
3609. abortion[ə'bɔ:(r)ʃən]аборт
3610. shield[ʃi:ld]щит
3611. harvest['ha:(r)vist]урожай
3612. candle[kændl]свеча
3613. sacred['seikrid]священный
3614. exterior[iks'tiəriə(r)]экстерьер, внешность
3615. ecology[i'kɒlədʒi]экология
3616. olive['ɒliv]оливковый
3617. undefined[ʌndi'faind]неопределенный
3618. cyber['saibə(r)]кибер
3619. enhancement[in'ha:nsmənt]улучшение
3620. clone[kləʊn]клон
3621. velocity[və'lɒsiti]скорость
3622. relay['ri:lei]реле
3623. oasis[əʊ'eisis]оазис
3624. silicon['silikən]силикон
3625. ferry['feri]паром
3626. dam[dæm]дамба, плотина
3627. vocal['vəʊkəl]вокальный
3628. shelter['ʃeltə(r)]убежище, приют
3629. mixture['mikstʃə(r)]смесь, микстура
3630. foam[fəʊm]пена
3631. cosmetics[kɒz'metiks]косметика
3632. praise[preiz]похвала
3633. realistic[ri:ə'listik]реалистичный
3634. composer[kəm'pəʊzə(r)]композитор
3635. pixel['piksəl]пиксель
3636. sensor['sensə(r)]датчик
3637. bubble[bʌbl]пузырь
3638. contrary['kɒntrəri]вопреки
3639. tribune['tribju:n]трибуна
3640. tap[tæp]нажмите, отвод
3641. sticker['stikə(r)]стикер, наклейка
3642. scroll[skrəʊl]свиток
3643. chaos[keiɒs]хаос
3644. beaver['bi:və(r)]бобр
3645. conjunction[kən'dʒʌŋkʃən]соединение, союз
3646. brunette[brʊ'net]брюнет
3647. anchor['æŋkə(r)]якорь
3648. parade[pə'reid]парад
3649. corruption[kə'rʌpʃən]коррупция
3650. trigger['trigə(r)]триггер
3651. folder['fəʊldə(r)]папка
3652. pendant['pendənt]кулон, подвеска
3653. stylus['stailəs]стилус
3654. drum[drʌm]барабан
3655. jeep[dʒi:p]джип
3656. radical['rædikəl]радикальный, знак корня
3657. treasure['treʒə(r)]сокровище
3658. tile[tail]плитка, черепица
3659. coordinate[kəʊ'ɔ:(r)dineit]координата
3660. construct[kən'strʌkt]конструировать
3661. inspiration[inspi'reiʃən]вдохновение
3662. assumption[ə'sʌmpʃən]предположение
3663. tribal['traibəl]племенной, родовой
3664. shuttle[ʃʌtl]шатл
3665. stun[stʌn]оглушать, ошеломлять
3666. forecast['fɔ:(r)ka:st]прогноз
3667. detect[di'tekt]обнаруживать
3668. butler['bʌtlə(r)]дворецкий
3669. payroll['peirəʊl]платежная ведомость
3670. hint[hint]намек
3671. connector[kə'nektə(r)]соединитель
3672. immune[i'mju:n]иммунный
3673. infect[in'fekt]заражать
3674. mineral['minərəl]минерал
3675. humidity[hju:'miditi]влажность
3676. costume['kɒstju:m]костюм
3677. circulation[sε:(r)kjʊ'leiʃən]циркуляция
3678. raid[reid]рейд
3679. timber['timbə(r)]лесоматериалы
3680. hourly[aʊə(r)li]ежечасный
3681. devoted[di'vəʊtid]посвященный, преданный
3682. hormone['hɔ:(r)məʊn]гормон
3683. porcelain['pɔ:(r)səlin]фарфор
3684. decent['di:sənt]приличный, порядочный
3685. intention[in'tenʃn]намерение
3686. hazard['hæzə(r)d]опасность
3687. boolean[bʊ'liən]логический
3688. mainland['meinlənd]материк
3689. interact[intə'rækt]взаимодействовать
3690. ribbon['ribən]лента
3691. flip[flip]кувырок
3692. fragrance['freigrəns]аромат
3693. transparent[træn'spærənt]прозрачный
3694. triangle[traiæŋgl]треугольник
3695. sprint[sprint]спринт
3696. confusion[kən'fju:ʒn]путаница, замешательство
3697. polar['pəʊlə(r)]полярный
3698. notification[nəʊtifi'keiʃən]уведомление
3699. decrease[di:'kri:s]уменьшение
<...> <3000-3099> <3100-3199> <3200-3299> <3300-3399> <3400-3499> <3500-3599> <3600-3699> <3700-3799> <3800-3899> <3900-3999> <3000-3999> <...>