English for All

Слова нашего английского частотного словаря с 3700 по 3799:

АнглийскийТранскрипция Озвучивание Перевод
3700. pursue[pə(r)'sju:]преследовать
3701. container[kən'teinə(r)]контейнер
3702. simultaneous[siml'teiniəs]одновременный
3703. finite['fainait]конечный
3704. liver['livə(r)]печень
3705. durable['dju:ərəbl]прочный
3706. moisture['mɔistʃə(r)]влажность
3707. transform[træns'fɔ:(r)m]трансформировать
3708. custody['kʌstədi]опека
3709. tumor['tju:mə(r)]опухоль
3710. hart[ha:(r)t]олень-самец
3711. tub[tʌb]кадка, ванна
3712. timer['taimə(r)]таймер
3713. deposit[di'pɒzit]депозит
3714. encounter[in'kaʊntə(r)]столкновение
3715. queue[kju:]очередь
3716. invasion[in'veiʒən]вторжение
3717. belly['beli]живот
3718. aggressive[əg'resiv]агрессивный
3719. motivation[məʊti'veiʃən]мотивация
3720. providence['prɒvidəns]провидение
3721. thumb[θʌm]большой палец руки
3722. restriction[ri'strikʃn]ограничение
3723. athlete['æθli:t]спортсмен
3724. transcription['trænskripʃən]транскрипция
3725. galaxy['gæləksi]галактика
3726. segment['segmənt]сегмент
3727. anatomy[ə'nætəmi]анатомия
3728. fraction['frækʃən]фракция
3729. clarity['klæriti]ясность
3730. terrorist['terərist]террорист
3731. ivory['aivəri]слоновая кость
3732. oval['əʊvəl]овал
3733. periodic[piəri'ɒdik]периодический
3734. breed[bri:d]разводить, порода
3735. donor['dəʊnə(r)]донор
3736. trash[træʃ]мусор, храм
3737. manor['mænə(r)]поместье
3738. envelope['envələʊp]конверт
3739. rapid['ræpid]быстрый
3740. eternal[i'tε:(r)nəl]вечный
3741. rotation[rəʊ'teiʃən]вращение
3742. lyric['lirik]лирический
3743. chronicle['krɒnikl]хроника
3744. saint[seint]святой
3745. mild[maild]мягкий, слабый
3746. bracelet['breislət]браслет
3747. fatal['feitəl]роковой, фатальный
3748. nudist['nju:dist]нудисткий
3749. realtor['riəltə(r)]риэлтор
3750. graphical['græfikl]графический
3751. genius['dʒi:niəs]гений
3752. retreat[ri'tri:t]отступление
3753. barely['beə(r)li]едва
3754. rug[rʌg]ковер
3755. marble[ma:(r)bl]мрамор
3756. blackberry['blækbəri]ежевика
3757. shed[ʃed]сарай
3758. tide[taid]волна, поток
3759. invisible[in'vizibl]невидимый
3760. console['kɒnsəʊl]консоль
3761. reel[riəl]катушка, бабина
3762. cylinder['silində(r)]цилиндр
3763. witch[witʃ]ведьма
3764. patrol[pət'rəʊl]патроль
3765. carnival[ka:(r)nivəl]карнавал
3766. vacancy['veikənsi]вакансия
3767. prefix['pri:fiks]приставка, префикс
3768. barrel['bærəl]баррель, бочка
3769. boulder['bəʊldə(r)]валун
3770. texture['tekstʃə(r)]текстура
3771. rebel['rebəl]бунтовать, восставать
3772. magnitude['mægnitju:d]величина
3773. lick[lik]лизать
3774. marker['ma:(r)kə(r)]маркер
3775. roommate['rʊmmeit]сосед по комнате
3776. conspiracy[kən'spirəsi]конспирация
3777. allergy['ælə(r)dʒi]аллергия
3778. prominent['prɒminənt]выдающийся, известный
3779. postcard['pəʊstka:(r)d]открытка
3780. favour['feivə(r)]одолжение
3781. basement['beismənt]подвал
3782. hierarchy['haiəra:(r)ki]иеархия
3783. banner['bænə(r)]баннер
3784. cult[kʌlt]культ
3785. lap[læp]круг
3786. regression[ri'greʃən]регрессия
3787. duplicate['dju:plikeit]дубликат
3788. helmet['helmət]шлем
3789. scholar['skɒlə(r)]ученый
3790. nickel[nikl]никель
3791. doom[du:m]гибель, рок
3792. accent['æksent]акцент
3793. pledge[pledʒ]залог, обещание
3794. vampire['væmpaiə(r)]вампир
3795. dice[dais]игральная кость
3796. merge[mε:(r)dʒ]сливаться
3797. dock[dɒk]док, пристань
3798. dispatch[dis'pætʃ]отправка
3799. armor['a:(r)mə(r)]броня
<...> <3000-3099> <3100-3199> <3200-3299> <3300-3399> <3400-3499> <3500-3599> <3600-3699> <3700-3799> <3800-3899> <3900-3999> <3000-3999> <...>