English for All
АнглийскийТранскрипция Озвучивание Перевод
2400. shrink[ʃriŋk] уменьшать, сокращать
2401. o'clock[ə'klɒk] часы
2402. Cyprus['saiprəs] Кипр
2403. wring[riŋ] крутить, выламывать
2404. Bulgaria[bʌ'lgeəriə] Болгария
2405. compartment[kəm'pa:(r)tmənt] купе, отделение
2406. Canada['kænədə] Канада
2407. Canadian[kə'neidiən] канадец, канадский
2408. mum[mʌm] мама
2409. shear[ʃiə(r)] резать, стричь
2410. rack[ræk] полка, стойка
2411. France[fra:ns] Франция
2412. interweave[intə'wi:v] сплетать
2413. Hungary[hʌŋgəry] Венгрия
2414. strive[straiv] стараться
2415. Greece[gri:s] Греция
2416. rive[raiv] разрываться
2417. Belgium['beldʒəm] Бельгия
2418. browbeat['braʊ.bi:t] запугивать
2419. Irish['aiəriʃ] ирландский
2420. Spain[spein] Испания
2421. Italian[i'tæljən] итальянец, итальянский
2422. Portugal['pɔ:(r)tʃʊgl] Португалия
2423. Portuguese[pɔ:(r)tʃə'gi:z] португалец, португальский
2424. Asia['eiʒə] Азия
2425. Africa['æfrikə] Африка
2426. India['indiə] Индия
2427. Ireland['aiələnd] Ирландия
2428. England['iŋglənd] Англия
2429. Holland['hɒlənd] Голландия
2430. Denmark['denma:(r)k] Дания
2431. diamond['daiəmənd] алмаз, бриллиант, бриллиантовый
2432. necklace['nekləs] ожерелье
2433. fame[feim] слава, репутация
2434. alive[ə'laiv] живой
2435. Italy['itəli] Италия
2436. Finland['finlənd] Финляндия
2437. Russian['rʌʃən] русский
2438. vodka['vɒdkə] водка
2439. Finnish['finiʃ] финский
2440. sickness['siknəs] болезнь
2441. reply[ri'plai] ответ, отвечать
2442. suitcase['sju:tkeis] чемодан
2443. Antarctica[æn'ta:(r)ktikə] Антарктика
2444. Eurasia[jʊə'reiʒə] Евразия
2445. Eurasian[jʊə'reiʒən] европейский, европеец
2446. Japan[dʒə'pæn] Япония
2447. Japanese[dʒæpə'ni:s] японский, японец
2448. German['dʒε:(r)mən] германский, немец
2449. French[frentʃ] французский
2450. Frenchman['frentʃmən] француз
2451. America[ə'merikə] Америка
2452. Australian[ɒ'streiliən] австралийский, австралиец
2453. China['tʃainə] Китай
2454. Chinese['tʃaini:z] китайский, китаец
2455. amnesia[æm'ni:ʒə] амнезия
2456. druggist['drʌgist] фармацевт
2457. telephone['telifəʊn] телефон
2458. avenue['ævənju:] проспект
2459. stamp[stæmp] марка (почтовая)
2460. hobby['hɒbi] хобби
2461. collection[kə'lekʃn] коллекция
2462. article['a:(r)tikl] статья, артикль
2463. interview['intə(r)vju:] интервью
2464. valuable['væljʊəbl] ценный, дорогой
2465. invaluable[in'væljʊəbl] бесценный
2466. probable['prɒbəbl] вероятный, возможный
2467. accountant[ə'kaʊntənt] бухгалтер
2468. fascinate['fæsineit] очаровывать
2469. spreadsheet['spredʃi:t] электронная таблица
2470. customs['kʌstəmz] таможня
2471. college['kɒlidʒ] колледж
2472. barbershop['ba:(r)bəʃ(r)ɒp] парикмахерская
2473. pub[pʌb] паб, трактир
2474. bar[ba:(r)] бар
2475. zoo[zu:] зоопарк
2476. circus['sε:(r)kəs] цирк
2477. potter['pɒtə(r)] гончар
2478. photograph['fəʊtəgra:f] фотография
2479. pence[pens] пенс
2480. detective[di'tektiv] детектив
2481. thief[θi:f] вор
2482. umbrella[ʌm'brelə] зонтик
2483. clue[klu:] ключ (к разгадке), улика
2484. cigarette[sigə'ret] сигарета
2485. waitress['weitrəs] официантка
2486. nut[nʌt] орех
2487. urge[ε:(r)dʒ] убеждать, побуждать
2488. marvellous['ma:(r)vələs] удивительный, чудесный
2489. except[ik'sept] исключать, за исключением, кроме
2490. powder['paʊdə(r)] порошок
2491. cellar['selə(r)] погреб
2492. penny['peni] пенни
2493. bang[bæŋ] удар, ударять
2494. inspector[in'spectə(r)] инспектор
2495. stain[stein] пятно
2496. weigh[wei] весить
2497. exclude[ik'sklu:d] исключать
2498. passport['pa:spɔ:(r)t] паспорт
2499. juice[dʒu:s] сок
<...> <2000-2099> <2100-2199> <2200-2299> <2300-2399> <2500-2599> <2600-2699> <2700-2799> <2800-2899> <2900-2999> <2000-2999> <...>

Связь с администрацией lessonsforyouru@gmail.com